ساخت استخر + صفر تا 100 آنچه درخصوص ساخت استخر باید بدانید

رومیها اولین استخرهای شنا را سازه کردند و گفته می‌شود که در سدهٔ یکم پیش از به دنیاآمدن گایوس ماسناس رایزن سیا

توسط NEWSAMINS در 23 بهمن 1400
رومیها اولین استخرهای شنا را سازه کردند و گفته می‌شود که در سدهٔ یکم پیش از به دنیاآمدن گایوس ماسناس رایزن سیاسی سزار آگوست رومی، نخستین استخر آب گرم را ساخت. برخی از مناطق ساخت استخر را محدود کردهاند. به یاد داشته باشید که هر امکانات و ویژگی بیش تر در دوران ایجاد استخر بتنی سبب صرف دوران و هزینه خواهد شد. پس آنچه را که میتوانید انجام دهید تا آبی که به دهانتان وارد میگردد را به دست‌کم برسانید. استخر را در بالای شیب بنا نمایید تا به هنگام باران مواد خارجی به داخل استخر شسته نشوند. بسته به استخر ایده آلی که در ذهن شماست تمام این بعد ها میتوانند تغییر کنند. به جهت تقریب اندازهای همین امکانات، اندازهی استخر خود و یا میزان آبی که در خویش جای می‌دهد را بررسی نمایید و آن گاه به دنبال محصولات متناسب حیاتی آن بگردید. کلر ترکیب شده به این صورت، عملاً دیگر فعالیت ضدعفونی آب را انجام نداده و به این دلیل میباشد که هر از گاهی، نیاز به دادن شوک کلر به استخر می باشد. مؤلف فارسنامه گوید جمشید در اصطخر در پای کوه سرائی کرده بودو صفت همین سرای آنکه در پای آن کوه دکه ای ساخته بوداز سنگ خارای سیاه و آن دکه چهار سوی هست و در یک جانب در کوه پیوسته و سه طرف در صحرا گشوده و بر بلندی سی گز ساخته به دو طرف نردبانی بر او رفتندی و بر آن دکه ستونها از سنگ سفید مدور کرده و بر او نقّاری چنان باریک کرد که بر چوب قابل انعطاف نتوان کرد و بر درگاه دو ستون مربع گذاشته اند و بارهای آن ستونها هر یک زیادت از صد هزار من باشد و در آن نزدیکی بر آن شکل سنگ وجود ندارد و براده ٔ آن امساک خون میکند بر جراحات و برآنجا هر یک صورت براق کرده اند. به طور کلی ضخامت چوبی که در دیوار استفاده می‌گردد می بایست کاهش از ضخامت چوب نیمکت سونا باشد. به یاد داشته باشید که بهاندازهی به اندازه گودبرداری کنید تا بتوانید صفحههای ضخیم بتنی زمین و استخر پیش ساخته پلی اتیلن دیوارهها را بسازید. بسته به این که در چه جایی زندگی میکنید، ممکن است نیاز باشد تا پیش از شروع به ایجاد مجوز مجزای الکتریسیته بگیرید. کلیه رنگهای به فعالیت رفته شده در همین محصولات، کاملا کارشناسی شده و متناسب اصلی روحیه اشخاص متعدد است تا هر کسی اهمیت هر سلیقهی رنگی بتواند فرآورده مورد نیاز خویش را انتخاب و خریداری نمایید. ۲٫خاک را تخلیه کنید تا صورت ابتدایی استخر پیش ساخته پلاستیکی استخر ساخته شود.
آخرین مطالب