راهنمای نگارش مقاله - فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

مجله"پژوهشهای سلامت محور" حداکثر کاسه دو ماه از تاریخ اخذ نوشته لحاظ خویش را در مورد چاپ، اصلاح، بنا حیث یا عد

توسط NEWSAMINS در 19 بهمن 1400
مجله"پژوهشهای سلامت محور" حداکثر کاسه دو ماه از تاریخ اخذ نوشته لحاظ خویش را در مورد چاپ، اصلاح، بنا حیث یا عدم پذیرش نوشته به نویسنده مسئول اعلام می‌نماید . گواهی پذیرش: پس از تغییر تحول حالت نوشته به «پذیرفته شده» نویسندگان می توانند گواهی پذیرش مقاله خود را به دو گویش پارسی و انگلیسی از کاغذ فردی خود اخذ نمایند. ۶- نویسندگان مقالات مسئول نوشتهها و مدافع مطالب چاپ شده از مقاله خود در مجله خواهند بود. واجب می باشد نویسندگان متشخص در مرحله تایید نهایی، به تناسب لهجه نوشته و گونه نوشته طبق راهنمای نویسندگان مجله دستنوشته مربوطه جهت ترجمه و بارگذاری در وب سایت نشریه به دبیرخانه نشریه از طرز پست الکرونیکی ارسال نمایند. در مطالعات کیفی، بایستی شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره: ۱- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمانه و مکان یا این که گوشه و کنار طبیعی مطالعه، طریق دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنان ۲- شیوه یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، تفسیر تمام در گزینه روش ها و روند ایجاد یا این که توده آوری دیتا ها، روش و ترازو اشباع یا این که اتمام جمع آوری دیتا ها، تفسیر شیوه های بکار رفته در گزینش اعتبار ودقت دیتا ها (مقبولیت credibility ، تایید پذیری Confirmability ، امکان انتقال Transferability و امکان وابستگی Dependability ) و ملاحظات اخلاقی ۳- نحوه مدیریت دیتا ها، قابل انعطاف افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، شیوه ها تحلیل داده ها و تناسب آن اهمیت نحوه مطالعه . در قسمت بحث، تعابیر یافته ها و انحصار آنها ابلاغ گردند، مشاهدات به تحقیق های مرتبط دیگر ارتباط داده شده، علل تفاوت اهمیت یافته های دیگران باز‌نگری شوند. مقالات مروری ساختار یافته(Systematic Review) می تواند به شکل متا آنالیز، متا سنتز یا این که سوای دانلود نوشته از سیویلیکا باز‌نگری آماری باشند. مقاله مروری پس از اخذ به وسیله داوران متخصص داوری ( Peer Review) می شود و آن‌گاه در هیئت تحریریه بررسی خواهد شد. روند باز‌نگری مقالات (سیستم peer-review): دریافت و تصویب آنلاین، بررسی به وسیله سردبیر، ارسال داوری، پس از دریافت جواب داوران، طرح در هیات تحریریه و اعلام نتیجه که بصورت تائید چاپ، اصلاحات و یا این که رد چاپ می باشد. این موضوع در گزینه مقالاتی که قرار است در مجلات تخصصی علمی بینالمللی از قبیل ژورنالهای ISI چاپ شود، دارای مضاعف مییابد. غالب کار کند، ولی فعالیت در زمینه ترجمه تخصصی مقالات علمی، مسلما مستمند کارایی و مهارت علمی دوچندان بالایی است. زمانی یک محقق یا مجموعه تحقیقاتی، گوشه ای از یک پروژه پژوهشی را به انتها میبرد، چاپ و انتشار نتایج آن به صورت یک نوشته در یک ژورنال اعتبار به دغدغه جدی تبدیل میشود. در ترجمیک ما به خوبی حساس این دغدغه آشنا هستیم. ۳- قسمتی انگلیسی می بایست منطبق اهمیت گزیده پارسی باشد و در چهار قسمت (به ترتیب از چپ به راست) Background, Case presentation, Conclusion, دانلود نوشته خودآگاهی Keywords تنظیم گردد و ۳۲۰-۳۳۰ کلمه و واژه باشد.
آخرین مطالب