نیکز قطع Allonzo کوشا اضافه سابق خالص تئو پینسان

Allonzo را Trier زمان در نیویورک به پایان رسیده است.

نیکز چشم پوشی نقطه گارد و ادعا سابق خالص تئو پینسان در چشم پوشی این تیم جمعه اعلام کرد.

کوشا صرف دو فصل با نیکز که به امضا او و پس از او رفت undrafted در سال 2018 است. او به طور متوسط 9.7 امتیاز و فقط 1.7 کمک در 88 در مجموع بازی.

پینسان بود که به تازگی بخشیده توسط شبکه به طور متوسط 3.9 امتیاز 1.8 ریباند و 1.5 کمک در 55 بازی برای بروکلین بیش از دو فصل گذشته.